26.05.2021 r. A.261.3.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 18.10.2021 r.

A.261.6.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w dniu 18.10.2021 r. o godz. 12:15

na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: ustawa Pzp)

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa - Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert (18.10.2021 godz. 12:00) w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: „Dostawa samochodu dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, Nr sprawy: A.261.6.2021 nie wpłynęła żadna oferta.

Jacek Bardan
Dyrektor Muzeum

 Informacja do pobrania (PDF)

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego

Regulamin ponownego udostępniania informacji publicznej Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Regulamin został opracowany w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 1764 ze zm.)
 2. Ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz.U. Z 2018 r. poz. 1243)
 3. Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1191)
 4. Ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 720)
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, nakładanych przez muzea państwowe i samorządowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1011).

I. OBOWIĄZEK PONOWNEGO UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO W INNYM CELU NIŻ CEL PUBLICZNY DLA KTÓREGO ZOSTAŁA WYTWORZONA

 1. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (dalej: ISP), udostępnianych przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (dalej: MKL) w systemie teleinformatycznym lub przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystanie ISP, z ograniczeniami określonymi w podpunktach 3 i 4 punktu I. Formę i warunki udostępniania określono w punkcie II i IV niniejszego regulaminu.
 2. Przez ISP należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu MKL.
 3. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie ISP przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny, publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
 4. MKL jest zobowiązane do udostępniania i przekazywania informacji związanych z wykonywaniem zadań publicznych niezależenie od sposobu ich utrwalenia lecz nie jest zobowiązane do tworzenia ISP, ich przetwarzania, w sposób lub w formie wskazanym we wniosku o ponowne wykorzystanie oraz sporządzanie z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań, przekraczających proste czynności.
 5. Prawo do ponownego wykorzystania ISP podlega ograniczeniu:
  A. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
  B. ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa,
  C. w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw,
  D. w zakresie informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez MKL nie należy do zakresu jego zadań publicznych określonych prawem,
  E. w zakresie informacji sektora publicznego powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu MKL, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie,
  F. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie i prawa pokrewne przysługują podmiotom innym niż MKL,
  G. w zakresie informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu MKL, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż MKL, a czas trwania tych praw nie wygasł
  H. w zakresie informacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa muzealiom ze względu na ochronę przed zagrożeniem pożarowym, kradzieżą i innego rodzaju niebezpieczeństwem, które grozi zniszczeniem lub utratą zbiorów.

II. FORMY UDOSTĘPNIENIA ISP:

 1. Udostępnianie ISP następuje:
  A. przez publikację w systemie teleinformatycznym, w szczególności ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej lub zamieszczanie na stronie internetowej Muzeum,
  B. na wniosek zainteresowanego, o którym mowa w punktach III-VII niniejszego regulaminu.
 2. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach gdy ISP:
  A. nie została udostępniona w BIP,
  B. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
  C. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone
  D. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

III. WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

 1. Udostępnianie ISP do ponownego wykorzystania w formie określonej w punkcie II.1.A niniejszego regulaminu następuje bez żadnych dodatkowych warunków.
 2. Udostępnianie ISP do ponownego wykorzystania, pochodzących ze strony internetowej MKL a także będących w posiadaniu MKL lecz nieudostępnionych w Internecie następuje po spełnieniu warunków wykorzystania ISP, które będą określane indywidualnie i przedstawiane odrębnie każdemu Wnioskodawcy.
 3. Po rozpatrzeniu wniosku o którym mowa w pkt II.2 MKL:
  A. przekazuje ISP wnioskodawcy bez określenia warunków ponownego wykorzystania,
  B. informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania ISP przez wnioskodawcę,
  C. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania ISP wraz informacją o wysokości opłat za udostępnienie lub przekazanie ISP,
  D. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie ISP.
 4. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymanie oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

IV. OBLIGATORYJNA ZAWARTOŚĆ WNIOSKU O PONOWNE UDOSTĘPNIENIE ISP:

 1. Wniosek o udostępnienie ISP powinien zawierać w szczególności:
  A. nazwę podmiotu zobowiązanego tj. MKL
  B. informacje o wnioskodawcy obejmujące imię i nazwisko lub nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy lub jego pełnomocnika w sposób lub w formie wskazanym we wniosku,
  C. wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której ISP będzie ponownie wykorzystywana, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
  D. wskazanie ISP, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana – warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
  E. wskazanie formy przygotowania ISP, a w przypadku sieci elektronicznej także wskazanie formatu danych,
  F. wskazanie sposobu przekazania ISP, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób.
 2. Formularz wniosku o ponowne udostępnienie ISP stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Nie jest to druk obligatoryjny a jedynie o charakterze pomocniczym.
 3. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptowaniem przez Wnioskodawcę niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia jego braków formalnych wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

IV A:

 1. Wniosek o ponowne wykorzystanie ISP może dotyczyć umożliwienia przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, ISP gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym MKL. Wówczas dodatkowo we wniosku należy wskazać sposób dostępu do informacji, gromadzonych w systemie teleinformatycznym oraz wskazanie okresu przez który MKL będzie umożliwiał ponowne wykorzystanie ISP w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.
 2. MKL po rozpatrzeniu wniosku:
  A. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
  B. informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku,
  C. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie ISP 4. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia MKL o przyjęciu oferty. Brak ww. zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

V. SPOSÓB I FORMA ZŁOŻENIA WNIOSKU O PONOWNE UDOSTĘPNIENIE ISP:

Wypełniony wniosek należy złożyć do Dyrektora MKL w Kolbuszowej z użyciem jednego
z poniższych sposobów:

 1. przesłać pocztą na adres: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa
 2. złożyć w Sekretariacie Muzeum (adres j.w.)
 3. przesłać na numer fax: 17 22 71 296
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VI. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WNIOSKU O PONOWNE WYKORZYSTANIE ISP:

 1. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, MKL zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

VII. KIEDY WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE ISP NALEŻY OPŁACIĆ I W JAKIEJ WYSOKOŚCI

Przy udostępnianiu ISP do ponownego wykorzystania obowiązują następujące zasady, dotyczące odpłatności:

 1. Udostępnianie ISP do ponownego wykorzystania zamieszczone w Internecie następuje bezpłatnie.
 2. Udostępnianie ISP niedostępnych w Internecie, których przygotowanie nie przekroczyło prostych czynności jest bezpłatne. Wnioskodawca jest jednak zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu nośników danych (elektronicznych, papierowych), na których zawarte będą ISP przeznaczone do ponownego wykorzystania a także kosztów przesyłki pocztowej.
 3. Jeżeli przygotowanie ISP w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, MKL może nałożyć opłaty za udostępnienie ISP w celu ponownego wykorzystania.
 4. Przy ustalaniu wysokości opłat za przygotowanie ISP do ponownego wykorzystania będą brane pod uwagę następujące czynniki:
  A. wysokość stawki godzinowej wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanym z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie ISP,
  B. koszty materiałów zużytych do przygotowania ISP zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne ich wykorzystanie,
  C. koszty należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie ISP.
 5. W przypadku gdy udostępnianie ISP następuje w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym MKL może nałożyć opłaty uwzględniające nie tylko koszty bezpośrednie ale również koszty pośrednie związanez gromadzeniem, produkowaniem, reprodukowaniem, rozpowszechnianiem, ochroną i ustalaniem praw, których wysokość została ograniczona mocą Ustawy i Rozporządzenia wskazanych na wstępie Regulaminu w pkt 2 i 5.
 6. MKL jest zobowiązane na żądanie wnioskodawcy wskazać sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystanie ISP w odniesieniu do złożonego przez niego wniosku.
 7. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania uiszcza się gotówką w kasie MKL lub przelewem na konto Muzeum nr 42 1240 2627 1111 0000 3253 6124.

VIII. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. MKL nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie ISP udostępnionej lub przekazanej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 2. MKL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie ISP przez podmiot wykorzystujący ponownie ISP w zakresie przekraczającym posiadane przez MKL uprawnienia do ich wykorzystywania, a także przyznane przez MKL podmiotowi, zgodnie z określeniem celu we wniosku, o którym mowa w punkcie IV niniejszego regulaminu.


IX. ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU ODMOWY WYRAŻENIA ZGODY NA PONOWNE WYKORZYSTANIE ORAZ PRAWO SPRZECIWU

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania ISP, a także wysokość opłat za udostępnienie ISP w celu ich ponownego wykorzystania, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku otrzymania sprzeciwu MKL w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania ISP lub o wysokości opłat.
 2. W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie ISP oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
  A. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  B. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Pobierz wniosek

Przewodnik w brajlu

Przewodnik po parku etnograficznym w Kolbuszowej w brajlu

Przewodnik to wyjątkowy towarzysz spacerów po naszym skansenie dla osób niewidomych i słabowidzących. Znajdziemy w nim krótki wstęp na temat Lasowiaków i Rzeszowiaków – dwóch grup, którym poświęcona jest ekspozycja Parku Etnograficznego oraz opisy poszczególnych obiektów. W każdym z nich znajdziemy podstawowe informacje i ciekawostki.

Testy przewodnika zapisane są w brajlu oraz w powiększonej czcionce. Ponadto publikacja zawiera 6 wypukłych ilustracji zabytków znajdujących się w skansenie.

Przewodnik można wypożyczyć bezpłatnie w recepcji Parku Etnograficznego.

Wydawca: Fundacja Szansa dla Niewidomych

1MKL_20200131_2790.jpg
2MKL_20200131_2795.jpg
3MKL_20200131_2796.jpg
4MKL_20200131_2792.jpg
5MKL_20200131_2791.jpg
6MKL_20200131_2794.jpg

Deklaracja dostępności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność ekspozycji parku etnograficznego zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy w parku etnograficznym czuli się komfortowo i bezpiecznie. W tym celu realizujemy ofertę przewodnicką oraz edukacyjną odpowiadającą na zróżnicowane potrzeby odbiorców i stopniowo wprowadzamy usługi i narzędzia, które budują dostępność skansenu.

W sprawach związanych z dostępnością Muzeum prosimy o kontakt:
Katarzyna Dypa
Kierownik Działu Upowszechniania i Promocji, koordynator dostępności
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 17 227 12 96

 

Plan działania na rzecz poprawy dostępności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej osobom ze szczególnymi potrzebami 

Dostępność cyfrowa

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych www.muzeumkolbuszowa.pl, www.sklep.muzeumkolbuszowa.pl, www.dziedzictwokulinarne.muzeumkolbuszowa.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej www.muzeumkolbuszowa.pl: 19 listopada 2012 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19 listopada 2012 r.
Data publikacji strony internetowej www.sklep.muzeumkolbuszowa.pl: 30 lipca 2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 lipca 2014 r.
Data publikacji strony internetowej www.dziedzictwokulinarne.muzeumkolbuszowa.pl: 16 grudnia 2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16 grudnia 2016 r.

Status pod względem zgodności
Strony internetowe są niezgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono 10.09.2020 r. (www.mzueumkolbuszowa.pl) oraz 12.03.2021 r. (www.sklep.muzeumkolbuszowa.pl oraz www.dziedzictwokulinarne.muzeumkolbuszowa.pl) na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt z Katarzyną Dypą: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 17 227 12 96.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
ul. Kościuszki 6
36-100 Kolbuszowa
tel.: 17 227 12 96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Brak dostępności tłumacza migowego.

Dostępność architektoniczna

Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
ul. Wolska 36, 36-100 Kolbuszowa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 669 001 223, 17 227 10 71

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – biura
ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 17 227 12 96

  

Park Etnograficzny

Położony jest przy ul. Wolskiej 36 w Kolbuszowej. Zajmuje teren ok. 30 ha. Działka otoczona jest ogrodzeniem w większej części drewnianym. Ze względu na plenerowy charakter oraz specyfikę zabytkowej architektury park etnograficzny jest trudno dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na obszarze ok. 30 ha zlokalizowanych jest ok. 100 obiektów drewnianej architektury, odtwarzane są także dawne nawierzchnie dróg oraz mostki nad ciekami wodnymi. To powoduje, że zwiedzanie skansenu jest utrudnione.

Przy parku etnograficznym znajduje się parking. Do recepcji, w której mieści się kasa biletowa, jest ok. 100 m. Z parkingu przechodzi się do sektora wejściowego przez bramkę (o szerokości 115 cm) na mostku na rzece Nil, a następnie dróżką  żwirową utwardzoną (o szerokości 150 cm). Dróżka może stanowić trudność dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Parking
Liczy 39 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz 9 dla autokarów.

Sektor wejściowy
To obszar, w którym znajdują się budynek kasowy ze sklepikiem i kawiarnią, zadaszona wiata rekreacyjna z rusztem, scena oraz kilka zadaszonych miejsc rekreacyjnych.

Wiata – ma próg o wysokości 6 cm.

Scena – nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, na scenę prowadzą schody.

Recepcja – do budynku prowadzi wejście z niewielkimi schodami oraz podjazdem dla osób poruszających się na wózkach; nawierzchnia przy budynku jest żwirowa utwardzona i może stanowić trudność dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi są dwuskrzydłowe: w sezonie letnim otwarte na oścież, natomiast w sezonie zimowym niezbędna jest pomoc pracownika Muzeum do otwarcia drugiego skrzydła. Wejście do budynku ma próg o wysokości 5 cm. Wewnątrz znajduje się sień z kontrastowymi kolorami ścian i podłogi, a wejście do kasy biletowej oraz kawiarni jest bezprogowe. Do pomieszczenia kasowego prowadzą drzwi, które w okresie zimowym wymagają pomocy innej osoby przy otwarciu drugiego skrzydła. Wewnątrz budynku zawieszone są tabliczki nawigacyjne zawierające tekst oraz ilustrację informacyjną o przeznaczeniu danego pomieszczenia.
Przed wejściem zawieszona jest tablica informacyjna. Wewnątrz znajduje się plan budynku. Lady kasowe znajdują się na wysokości 84 i 87 cm. Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystentem.
Przy stanowiskach kasowych brak pętli indukcyjnej. Nie ma tłumacza języka migowego online. Jest możliwość obsługi klientów z wykorzystaniem poczty elektronicznej ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ), SMS i MMS (tel. 669 001 223).

Toalety – znajdują się z drugiej strony budynku, prowadzi do nich osobne wejście z zewnątrz. Jest podjazd dla wózków. Nie ma udostępnionej toalety dla niepełnosprawnych.

Kawiarnia – do wnętrza prowadzą drzwi jednoskrzydłowe, lekko otwierane; lada na wysokości 88 cm, brak pętli indukcyjnej.

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami będzie się odbywała przy wsparciu innych pracowników Muzeum.

Sektor lasowiacki i rzeszowski
Droga – przez park etnograficzny prowadzi szeroka droga żwirowo-ziemna utwardzona (ok. 1 km);

Obiekty udostępnione do zwiedzania:

 1. większość obiektów ma ciemne, nieoświetlone sztucznym światłem pomieszczenia,
 2. w chałupach znajdują się wysokie progi,
 3. do młyna, wiatraków i garncarni prowadzą schody (często strome),
 4. w chałupie z Wrzaw, w której prezentowana jest ekspozycja zabawek, jest oświetlenie, które uruchamia się na czujnik ruchu;
 5. 8 obiektów wyposażonych jest w rozkładane podjazdy dla osób poruszających się na wózkach, są to: chałupa z Jeziórka, chałupa z Cierpisza, chałupa z Wrzaw, chałupa z Żołyni Dolnej, szkoła z Trzebosi, remiza ze Słociny, chałupa Kielarów z Markowej, chałupa z Budziwoja; trzy z nich dostępne są bez przewodnika, jednakże rozłożenie podjazdów wymaga pomocy opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz pracownika Muzeum;
 6. obiekty w chałupie z Huty Przedborskiej oraz prezentowane w plenerze można dotykać;

Szkoła z Trzebosi – obiekt edukacyjny, w którym zlokalizowana jest ekspozycja starej klasy oraz dwie sale warsztatowe. Do wnętrza prowadzą drzwi dwuskrzydłowe, oraz progi stanowiące trudność dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Podczas zwiedzania z przewodnikiem dostępne są rozkładane rampy ułatwiające wjazd do wnętrza osobom na wózkach.  We wnętrzu dostępne są toalety. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Taka toaleta znajduje się w podwórzu szkolnym w osobnym budynku z Wólki Sokołowskiej. Plan budynku.

Kościół z Rzochowa – obiekt, w którym odbywają się msze św., koncerty i inne wydarzenia kulturalne; otoczony jest ogrodzeniem, które ma dwa wejścia – główne prowadzi schodami, natomiast boczne ma równe podejście. Do wnętrza kościoła prowadzą niewielkie schody oraz stały podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Otoczenie wokół kościoła jest żwirowe utwardzone i może stanowić trudność osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Dwór z Brzezin – obiekt, w którym organizowane są wydarzenia kulturalne; do wejścia głównego do budynku prowadzą schody, stały podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się przy bocznych drzwiach, które są szerokie jednoskrzydłowe, wejście ma próg, natomiast we wnętrzu przejścia do pomieszczeń są bezprogowe; w budynku są toalety, jedna z nich dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych; plan budynku.

Spichlerz z Bidzin – obiekt wystawienniczy, nie jest dostosowany do osób
z niepełnosprawnością ruchową, do wnętrza prowadzą schody; podpisy na wystawach czasowych są zapisane czcionką bezszeryfową, kontrastowe, nie zawsze są zawieszone na wysokości dostosowanej do potrzeb osób na wózkach; plan budynku. Możliwy jest dostęp alternatywny.

Toalety – w podwórzu szkoły z Trzebosi, w budynku z Wólki Sokołowskiej, znajdują się toalety dla zwiedzających; jedna z nich przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych, a także wyposażona w udogodnienia dla matek z małymi dziećmi (przewijak, krzesełko do zapięcia malucha).

 

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Zwiedzanie Parku Etnograficznego
Przed zwiedzaniem należy zapoznać się z zasadami przebywania na terenie skansenu. Podczas pandemii obowiązują zasady zapisane w Regulaminie zwiedzania w tekście łatwym PDF.

Każdy ze zwiedzających podczas zakupu biletu otrzymuje plan skansenu. Mapa nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową. Nie ma możliwości wypożyczenia lup powiększających.

Dla osób z niepełnosprawnością wzorku dostępne są: 

 1. makieta tyflograficzna zagrody Szylarów z Markowej (zlokalizowana jest przy kasie biletowej)
 2. przewodnik w języku Braill’a z kilkoma ilustracjami tyflograficznymi obiektów (wypożyczenie jest bezpłatne).

Dla wszystkich zwiedzających dostępny jest bezpłatnie audioprzewodnik z zestawem głośnomówiącym w języku polskim lub angielskim. Nagrania z audioprzewodnika można także bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Muzeum i odsłuchiwać ze swojego urządzenia mobilnego.

Przewodnicy – część przewodników jest przeszkolona z obsługi oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi; w Muzeum nie ma tłumacza języka migowego.

Oferta edukacyjna – dla grup osób niepełnosprawnych dostępne są wybrane tematy z oferty edukacyjnej; każdorazowo istnieje możliwość dostosowania danego tematu do potrzeb grupy niepełnosprawnej.

Bilety – niepełnosprawnym i opiekunom przysługują bilety ulgowe w cenie 9 zł; posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje 50% zniżki na bilety.

Nie ma możliwości wypożyczenia wózka inwalidzkiego.

Prosimy o zgłaszanie informacji o planowanym przyjeździe osób ze specjalnymi potrzebami, dzwoniąc pod numer 669 001 223 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Dołożymy wszelkich starań, aby zwiedzanie skansenu odbyło się dla Państwa komfortowo i bezpiecznie.

Raport o stanie dostępności za 2021 r.

Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie - Karty transkrypcyjne

MKL AE 780,31


MKL AE 780,31
 


MKL AE 780,1MKL AE 780,3


 

 


MKL AE 780,14


 


MKL AE 780,21


 


MKL AE 780,39