przetargi

13.10.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty; Numer sprawy A.261.3.18.2020

Kolbuszowa, 13 października 2020 r.

A.261.3.18.2020

 

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARGOWEJ
NA STRONĘ INTERNETOWĄ I TABLICĘ OGŁOSZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych policznikowych dla budynków: stajni z Bud Łańcuckich i plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz domu parafialnego z Książnic na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr sprawy: A.261.3.2020. 

 I.                    WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwanych dalej „Pzp” Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 ELRES Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 4

35-105 Rzeszów

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający podaje nazwy, siedzibę i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty wg kolejności składania

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

(cena najniższa x 60/cena danej oferty)

waga 60%

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji

(zgodnie punktem 19.2 SIWZ)

waga 40%

Łączna liczba przyznanych punktów

Pi=Ci+Gi

Oferta nr 1

ELRES Sp. z o.o. ul. Boya-Żeleńskiego 4
35-105 Rzeszów

60

40

100

Oferta nr 2

ELEKTROINSTAL Ryszard Słoma
Zielonka 36A
36-130 Raniżów

44,69

35

79,69

Oferta nr 3

Firma Elektryczna ELEKTRON-TECH Michał Goński ul. Olszańska 6

39-340 Padew Narodowa

43,70

20

63,70

Oferta nr 4

F.H.U.P. MURDRA Drapała Stanisław ul. Mielecka 148

36-100 Kolbuszowa

48,90

0

48,90

  

Uzasadnienie wyboru:  Procedurę wyboru wykonawcy przeprowadzono zgodnie z art. 24aa ust. 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie 19 SIWZ. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu a oferty nie podlegają odrzuceniu.

Oferta nr 1 uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.

II.                  WYKLUCZENI WYKONAWCY:

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.                WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

IV.                  INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Kierownik Zamawiającego

Artur Plizga