przetargi

13.04.2021 r. A.261.1.2021 Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych - stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych - stajni z Bud Łańcuckich,
domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kościuszki 6
1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
1.5.7.) Numer telefonu: 172271296
1.5.8.) Numer faksu: -
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych - stajni z Bud Łańcuckich,
domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d7ef8ca-9c29-11eb-945c-72824b6a02d0
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031953/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-13 16:21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012634/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych stajni z Bud Łańcuckich,
domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, skrzynki podawczej ePUAP pod adresem
MKLKolbuszowa/skrytkaESP oraz adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.Wymagania techniczne
i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów
i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP.Wykonawca
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z niego przestrzegać jego
postanowień.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: -
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że Administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100
Kolbuszowa, tel. (017) 2271 296, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .W sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@muzeumkolbuszowa.plDane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa założenia
plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych - stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic,
plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu, z podziałem na trzy części: Część 1
Plebania z Ostrów Tuszowskich – kontynuacja prac budowlanychCzęść 2 Dom parafialny z Książnic –
kontynuacja prac budowlanych;Część 3 Stajnia z Bud Łańcuckich – kontynuacja prac budowlanych
oraz zagospodarowanie terenu. oraz w celu archiwizacji.Podstawę prawną przetwarzania danych
osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze,
a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Dane osobowe będą ujawniane
wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień
publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.Dane osobowe
Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w
przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku
kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą
również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie
zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:• dostępu
do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;•
sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w
przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z
żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;• wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może
uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem
wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: A.261.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Plebania z Ostrów Tuszowskich – kontynuacja prac budowlanych

Zakres prac obejmuje m.in.
wykonanie:- tynków wewnętrznych,- piecy kuchennych i pokojowych,- posadzek i podłóg,-
stolarki drzwiowej i okiennej,- szalunku zewnętrznego,- elewacji zewnętrznej – wykończenia,-
instalacji elektrycznej, - instalacji sygnalizacji pożaru i instalacji sygnalizacji włamania,- instalacji
wodno-kanalizacyjnej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-14
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dom parafialny z Książnic – kontynuacja prac budowlanych;Zakres prac obejmuje m.in.
wykonanie:- tynków wewnętrznych,- piecy kuchennych i pokojowych,- posadzek i podłóg,-
restauracja stolarki drzwiowej i okiennej,- szalunku zewnętrznego,- instalacji elektrycznej, -
instalacji sygnalizacji pożaru i instalacji sygnalizacji włamania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-14
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Stajnia z Bud Łańcuckich – kontynuacja prac budowlanych oraz zagospodarowanie terenu;
Stajnia z Bud Łańcuckich - zakres prac obejmuje m.in. wykonanie:- tynków zewnętrznych,-
stolarki drzwiowej,- wyposażenia – drabiny przegrody,- instalacji elektrycznej,- urządzenia
grzewczego.Zagospodarowanie terenu - zakres prac obejmuje m.in. wykonanie:- drenażu,-
rynien i rur spustowych,- ogrodzenia,- studni,- utwardzenie dojazdu,- profilowanie i plantowanie
terenu założenia plebańskiego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45410000-4 - Tynkowanie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-14
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: sytuacji
ekonomicznej lub finansowej: Część 1 - Zamawiający uzna, że został spełniony warunek jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie formy
łącznie) w kwocie nie mniejszej niż 200 000,00 zł (dokument niewymagany na etapie składania
ofert); Część 2 - Zamawiający uzna, że został spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie formy łącznie) w kwocie nie
mniejszej niż 100 000,00 zł (dokument niewymagany na etapie składania ofert); Część 3 -
Zamawiający uzna, że został spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową (lub obie formy łącznie) w kwocie nie mniejszej niż 100
000,00 zł (dokument niewymagany na etapie składania ofert); UWAGA: Informacja banku lub
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3
miesiące przed jej złożeniem. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN
Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. zdolności
technicznej lub zawodowej: Część 1a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie przynajmniej jedną robotę budowlaną przy obiektach
kubaturowych drewnianych o wartości minimum 300.000,00 zł brutto. UWAGA: Wartości podane
w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień według tabeli kursów
średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez
wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą
ogłoszonych. Część 2 b) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie przynajmniej jedną robotę budowlaną przy obiektach kubaturowych
drewnianych o wartości minimum 150.000,00 zł brutto. UWAGA: Wartości podane w
dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień według tabeli kursów
średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez
wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą
ogłoszonych. Część 3c) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie przynajmniej jedną robotę budowlaną przy obiektach kubaturowych
murowanych i/lub przy zagospodarowaniu terenu o wartości minimum 200.000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna tą samą robotę budowlaną przy obiektach kubaturowych drewnianych o
wartości minimum 300.000,00 zł brutto w przypadku złożenia oferty na część 1 i 2.d)
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: Część 1,2,3kierownikiem
budowy – Zamawiający uzna, że został spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadająca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
-
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: - Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. - Wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot
zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5
do SWZ;- Informacja o kierowniku budowy wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, oraz
informacją o podstawie do dysponowania – załącznik nr 4 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
-
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
-
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest wniesienie wadium dla - Część 1
Plebania z Ostrów Tuszowskich – kontynuacja prac budowlanychw wysokości 4.000,00 PLN,
słownie: cztery tysiące złotych zero groszy. - Część 2 Dom parafialny z Książnic – kontynuacja
prac budowlanych; w wysokości 2 000,00 PLN, słownie: dwa tysiące złotych zero groszy. -
Część 3 Stajnia z Bud Łańcuckich – kontynuacja prac budowlanych oraz zagospodarowanie
terenu; w wysokości 3 000,00 PLN, słownie: trzy tysiące złotych zero groszy. Wadium może być
wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu,
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach
ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wadium w pieniądzu Wykonawca
wnosi przelewem na rachunek bankowy Muzeum nr: 42 1240 2627 1111 0000 3253 6124 w
Banku Pekao S.A. I O. w Kolbuszowej, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze
względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający
zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Wniesienie wadium w formie innej
niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: - musi odpowiadać co do wartości
wysokości wadium określonej w niniejszej SWZ; - musi odpowiadać co do terminu ważności
terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SWZ; - musi zawierać w swej treści
okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z
klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bezwarunkowo i
nieodwołalnie.Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na
rachunku bankowym.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z
powodu których nie będzie możliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót lub z powodu
których dotrzymanie terminu będzie znacząco utrudnione- Strony są uprawnione do zmiany
Umowy co do zakresu wykonania przedmiotu Umowy (ograniczenia lub zwiększenia) lub
sposobu wykonania przedmiotu umowy w tym w szczególności materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych- Wykonawca jest uprawniony do
żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy i/lub zmiany terminu
wykonania umowy w przypadkach w których zmiany w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy będą miały wpływ na ww. wynagrodzenie i/lub termin w zakresie tego
wpływu- Strona która otrzymała wniosek z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami ma
obowiązek ustosunkować się do ww. wniosku w terminie 14 dni od jego otrzymania.- Każdy
przypadek wniosku o zmianę umowy jest szczegółowo rozważany przez strony i może być
konsultowany i dokumentowany w zależności od potrzeb, w szczególności przez projektanta,
niezależnych biegłych. - Strony przewidują możliwość zmiany umowy spowodowanej
okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami za które nie jest
odpowiedzialna żadna ze stron, które to zmiany są konieczne do prawidłowej realizacji umowy –
zmiana umowy może dotyczyć zakresu lub sposobu jej realizacji w tym zmian technologicznych
lub materiałowych oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu jeżeli jest to
uzasadnione ww. zmianą sposobu wykonania umowy. - Zmiany umowy nie mogą modyfikować
ogólnego charakteru umowy oraz powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość
większą aniżeli 25%.- Strony przewidują możliwość zmiany umowy spowodowanej
okolicznościami których Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć o
ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą
kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.- Strony dopuszczają zmianę
zakresu umowy o dodatkowe roboty budowlane, które stały się niezbędne, w przypadku gdy z
przyczyn technicznych oddzielenie ich wykonania od robót będących przedmiotem umowy
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub stanowiłoby istotną
niedogodność w tym np. gdy wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a
wartość tych robót nie przekracza łącznie 50% wartości pierwotnej Umowy.- Dopuszczalne są
również zmiany umowy, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości przedmiotowej
umowy, a zmiany nie powodują ogólnego charakteru umowy.- Wykonawca może przystąpić do
wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych wyłącznie po dokonaniu udokumentowanych,
zgodnie z umową ustaleń w zakresie zmian umowy. Za wykonanie prac, bez dokonania ww.
udokumentowanych zgodnie z umową ustaleń – Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia – na
co podpisując przedmiotową umowę się godzi. - Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w
ramach wynagrodzenia ryczałtowego, chyba że, z uwagi na konieczność poniesienia
dodatkowych nakładów, strony postanowią inaczej- Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane
przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze
aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Nie dotyczy to zmiany w zakresie zmiany stawki
VAT, w przypadku której pisemnym potwierdzeniem zmiany umowy będą wystawiane i
akceptowane faktury.- Wykonawca ma prawo w każdym momencie trwania Umowy przedłożyć
Zamawiającemu pisemną propozycję, która jeśliby została przyjęta przyspieszy ukończenie,
zmniejszy Zamawiającemu koszt realizacji, konserwacji lub eksploatacji robót lub w inny sposób
dostarczy Zamawiającemu pożytku. Zamawiający podejmie decyzję, czy i w jakim zakresie
wprowadzić proponowaną przez Wykonawcę zmianę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-29 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu: Nazwa adresata: MKLKolbuszowa/skrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-29 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Pełna informacja znajduje się w SWZ z załącznikami na stronie
www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych - stajni z Bud Łańcuckich,
domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Kościuszki 6
1.4.2.) Miejscowość: Kolbuszowa
1.4.3.) Kod pocztowy: 36-100
1.4.4.) Województwo: podkarpackie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 172271296
1.4.8.) Numer faksu: -
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00032123/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-14 08:25
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00031953/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
Przed zmianą:
-

Po zmianie:


3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych
Przed zmianą:
-
Po zmianie:


3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów
Przed zmianą:
-
Po zmianie:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z 13 kwietnia 2021 r.

 

1.1   Formularz ofertowy Wykonawcy (część 1 zamówienia);

1.2   Formularz ofertowy Wykonawcy (część 2 zamówienia);

1.3   Formularz ofertowy Wykonawcy (część 3 zamówienia);

2.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp);
3.       Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp);*
4.       Oświadczenie Wykonawcy o kierowniku budowy;
5.       Oświadczenie – wykaz głównych robót budowlanych;
6.       Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (art. 118 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp)*;
7.       Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie*;
8.       Wzór umowy;


9.       Dokumentacja dotycząca cz. 1 zamówienia: Plebani z Ostrów Tuszowskich – kontynuacja prac budowlanych:

9.1 Projekt budowlany,

9.2 Projekt wykonawczy,

9.3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

9.4 Przedmiar robót: budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac – plebania z Ostrów Tuszowskich,

9.5 Opisy:

   9.5.1 elementy zdobienia elewacji,

   9.5.2 elementy wykończenia kuchni,

   9.5.3 podłogi,

   9.5.4 drzwi i okna,

   9.5.5 piece,

   9.5.6 oprzyrządowanie elektryczne.

10.       Dokumentacja dotycząca cz. 2 zamówienia:  domu parafialnego z Książnic – kontynuacja prac budowlanych:

10.1 Projekt budowlany,

10.2 Projekt wykonawczy,

10.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

10.4  Przedmiar robót: budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych - dom parafialny z Książnic,

10.5 Opisy:

   10.5.1 piece,

   10.5.2 Sala wystawowo-warsztatowa – system montażu obrazów,

   10.5.3 oprzyrządowanie elektryczne,

   10.5.4 szatnia,

   10.5.5 podłogi,

   10.5.6 drzwi.

11.   Dokumentacja dotycząca cz. 3 zamówienia:  stajnia z Bud Łańcuckich – kontynuacja prac budowlanych oraz zagospodarowanie terenu:

11.1 Stajnia z Bud Łańcuckich:

   11.1.1 Projekt budowlany,

   11.1.2 Projekt wykonawczy,

   11.1.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

   11.1.4 Przedmiar robót: budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych – stajnia z Bud Łańcuckich,

   11.1.5 Opisy:

       11.1.5.1 oprzyrządowanie elektryczne,

       11.1.5.2 wyposażenie.

11.2 Zagospodarowanie terenu:

   11.2.1.1 Projekt zagospodarowania terenu,
   11.2.1.2 Projekt zagospodarowania terenu – dom parafialny z Książnic

   11.2.2Przedmiar robót: budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych –  

                zagospodarowanie terenu.

   11.2.3 Opisy:

      11.2.3.1 ogrodzenie plebanii z Ostrów Tuszowskich,

      11.2.3.2 zagospodarowanie terenu,

      11.2.3.3.studnia.