przetargi

26.04.2021 r. A.261.2.2021 Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kościuszki 6
1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
1.5.7.) Numer telefonu: 172271296
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1fe052c-a670-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00040299/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-26 12:10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012634/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.2 Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, skrzynki podawczej ePUAP pod adresem
MKLKolbuszowa/skrytkaESP oraz adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.Wymagania techniczne
i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów
i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP.Wykonawca
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z niego przestrzegać jego
postanowień.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że Administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100
Kolbuszowa, tel. (017) 2271 296, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .W sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@muzeumkolbuszowa.plDane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa magazynu
technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” oraz w celu archiwizacji.Podstawę prawną
przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej
podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Dane
osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem
przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie
zawartych umów.Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE,
począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania
umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:• dostępu
do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;•
sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w
przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z
żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;• wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może
uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem
wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: A.261.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej do stanu surowego
otwartego realizowanego w ramach zadania pn.” Budowa zespołu obiektów Parku
Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej wraz z zjazdem z drogi publicznej –
część I (Strefa zaplecza „A”, założenie dworskie).Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie:-
fundamentu,- izolacji,- robót murowych,- posadzki na gruncie,- dachu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45213221-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45112500-0 - Usuwanie gleby
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-14
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:- zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.-
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, że został spełniony warunek jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie formy
łącznie) w kwocie nie mniejszej niż 70 000,00 zł (dokument niewymagany na etapie składania
ofert); UWAGA: Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wartości podane
w dokumentach w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na
dzień wystawienia dokumentu.-zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca musi
wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej jedną
robotę budowlaną przy obiektach kubaturowych murowanych o wartości minimum 100.000,00 zł
brutto - załącznik nr 5 do SWZ (niewymagany na etapie składania ofert).UWAGA: Wartości
podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane
przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień według tabeli kursów
średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez
wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą
ogłoszonych.b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:kierownikiem
budowy (1osoba) – Zamawiający uzna, że został spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadająca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń – załącznik nr4 do SWZ (niewymagany na etapie składania ofert).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ;Informacja o kierowniku budowy wraz z informacjami na
temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do
wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania – załącznik
nr 4 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 1
000,00 PLN, słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy. Wadium może być wnoszone w jednej lub
w kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:- pieniądzu, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego;- gwarancjach bankowych;- gwarancjach ubezpieczeniowych;-
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 310, 836 i 1572).Wadium w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy
Muzeum nr: 42 1240 2627 1111 0000 3253 6124 w Banku Pekao S.A. I O. w Kolbuszowej,
najpóźniej przed upływem terminu składania ofert z adnotacją „wadium, nr sprawy: A.261.2. …
.2021. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Wniesienie wadium w
formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:- musi odpowiadać co do
wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SWZ;- musi odpowiadać co do terminu
ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SWZ;- musi zawierać w swej
treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu,
wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego
bezwarunkowo i nieodwołalnie. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez
Zamawiającego na rachunku bankowym.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z
powodu których nie będzie możliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót lub z powodu
których dotrzymanie terminu będzie znacząco utrudnione, w następujących sytuacjach:- jeżeli
przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający- gdy wystąpią
niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót- gdy wystąpi
konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót (w tym dodatkowych) niezbędnych
do wykonania przedmiotu Umowy - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub
ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność- gdy wystąpią opóźnienia w
wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z
powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy- wystąpienia Siły
Wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.Strony
są uprawnione do zmiany Umowy co do zakresu wykonania przedmiotu Umowy (ograniczenia
lub zwiększenia) lub sposobu wykonania przedmiotu umowy:- konieczności zrealizowania
jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy- konieczności realizacji robót
wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstępstwo od projektu budowlanego- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w
sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej- konieczności zrealizowania
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany obowiązującego prawa,- gdy wystąpi konieczność wykonania robót
zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na
zasady wiedzy technicznej lub cel umowy lub udzielenia zamówień dodatkowych, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.Zmiany umowy nie mogą
modyfikować ogólnego charakteru umowy oraz powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy
o wartość większą aniżeli 25%.Strony przewidują możliwość zmiany umowy spowodowanej
okolicznościami których Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć o
ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą
kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.Strony dopuszczają zmianę
zakresu umowy o dodatkowe roboty budowlane, które stały się niezbędne, w przypadku gdy z
przyczyn technicznych oddzielenie ich wykonania od robót będących przedmiotem umowy
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub stanowiłoby istotną
niedogodność w tym np. gdy wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a
wartość tych robót nie przekracza łącznie 50% wartości pierwotnej Umowy.Dopuszczalne są
również zmiany umowy, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości przedmiotowej
umowy, a zmiany nie powodują ogólnego charakteru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-12 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu: Nazwa adresata: MKLKolbuszowa/skrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-12 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-10
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Pełna informacja znajduje się w SWZ z załącznikami na stronie
www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ:

1. Formularz ofertowy Wykonawcy


2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp);


3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp);*


4. Oświadczenie Wykonawcy o kierowniku budowy;


5. Oświadczenie – wykaz głównych robót budowlanych;


6. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (art. 118 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp)*;


7. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie*;


8. Wzór umowy;


9.1. Projekt budowlany,


9.2. Projekt wykonawczy,


9.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,


9.4. Przedmiar robót: Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.