przetargi

30.04.2021 r. A.261.1.22.2021 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Kolbuszowa, 30 kwietnia 2021 r.

A.261.1.22.2021

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: „Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych - stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu”, z podziałem na trzy części:

Część 1 Plebania z Ostrów Tuszowskich – kontynuacja prac budowlanych

Część 2 Dom parafialny z Książnic – kontynuacja prac budowlanych;

Część 3 Stajnia z Bud Łańcuckich – kontynuacja prac budowlanych oraz zagospodarowanie terenu.

Nr sprawy: A.261.1.2021

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2019 poz.2019 z późn. zm.) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa unieważnia  Część 1 postępowania o udzielenie zamówienia pn.Plebania z Ostrów Tuszowskich – kontynuacja prac budowlanych”.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

 Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2019 poz.2019 z późn. zm.)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

W przeprowadzonym postępowaniu na Część 1 Plebania z Ostrów Tuszowskich – kontynuacja prac budowlanych została złożona jedna oferta, tj. oferta F.H.U.P. MURDRA Stanisław Drapała, ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna, 36-100 Kolbuszowa, cena oferty brutto: 624 950,10 zł.

Zamawiający przeznaczył na realizację tej części zadania kwotę w wysokości: 541 200,00 zł brutto.

W związku z tym, że cena oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia prowadzone postępowanie.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum

 

Informacja o uniewaznieniu - PDF do pobrania