przetargi

19.05.2021 r. A.261.1.2021 Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Roboty budowlane

Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych - stajni z Bud Łańcuckich,

domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172271296

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -

państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych - stajni z Bud Łańcuckich,

domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d7ef8ca-9c29-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00058513/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-19 11:20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012634/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych stajni z Bud Łańcuckich,

domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o

zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031953/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A.261.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Plebania z Ostrów Tuszowskich – kontynuacja prac budowlanych

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie:- tynków wewnętrznych,- piecy kuchennych i pokojowych,- posadzek i podłóg,- stolarki drzwiowej i okiennej,- szalunku zewnętrznego,- elewacji zewnętrznej – wykończenia,- instalacji elektrycznej, - instalacji sygnalizacji pożaru i instalacji sygnalizacji włamania,- instalacji wodno-kanalizacyjnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

4.5.5.) Wartość części: 445851,72 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dom parafialny z Książnic – kontynuacja prac budowlanych;

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie:- tynków wewnętrznych,- piecy kuchennych i pokojowych,- posadzek i podłóg,-

restauracja stolarki drzwiowej i okiennej,- szalunku zewnętrznego,- instalacji elektrycznej, - instalacji sygnalizacji pożaru i instalacji sygnalizacji włamania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

4.5.5.) Wartość części: 255899,39 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stajnia z Bud Łańcuckich – kontynuacja prac budowlanych oraz zagospodarowanie terenu;

Stajnia z Bud Łańcuckich - zakres prac obejmuje m.in. wykonanie:- tynków zewnętrznych,-

stolarki drzwiowej,- wyposażenia – drabiny przegrody,- instalacji elektrycznej,- urządzenia

grzewczego.Zagospodarowanie terenu - zakres prac obejmuje m.in. wykonanie:- drenażu,-

rynien i rur spustowych,- ogrodzenia,- studni,- utwardzenie dojazdu,- profilowanie i plantowanie

terenu założenia plebańskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45410000-4 - Tynkowanie

4.5.5.) Wartość części: 318387,17 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo

zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 340729,98

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 340729,98

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 340729,98

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie

zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo-Usługowo-

Produkcyjna "MURDRA" Stanisław Drapała

7.3.4) Miejscowość: Kolbuszowa Dolna

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 340729,98

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-14

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo

zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 416363,16

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 416363,16

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 416363,16

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie

zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo-Usługowo-

Produkcyjna "MURDRA-PLUS" Mateusz Drapała

7.3.4) Miejscowość: Kolbuszowa Dolna

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 416363,16

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-14

Ogłoszenie o wyniku postępowania