przetargi

28.05.2021 r. A.261.2.2021 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Roboty budowlane

Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172271296

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1fe052c-a670-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067508/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-28 09:47

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012634/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o

zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00040299/01

 

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie

podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A.261.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej do stanu surowego

otwartego realizowanego w ramach zadania pn.” Budowa zespołu obiektów Parku

Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej wraz z zjazdem z drogi publicznej –

część I (Strefa zaplecza „A”, założenie dworskie).

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie:

- fundamentu,

- izolacji,

- robót murowych,

- posadzki na gruncie,

- dachu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45213221-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112500-0 - Usuwanie gleby

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

 

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

 

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo

zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:

0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 173078,23

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 173078,23

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 173078,23

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

 

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie

zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo-Usługowo-

Produkcyjna "MURDRA-PLUS" Mateusz Drapała

7.3.4) Miejscowość: Kolbuszowa Dolna

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

 

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 173078,23

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-14

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy