przetargi

03.08.2021 r. A.261.5.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kolbuszowa, 3 sierpnia 2021

A.261.5.24.2021

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozebranie i przewiezienie zagrody Lejów z Brzezin do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

 

Nr sprawy: A.261.5.2021

prowadzonegow trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz.2019 z późn. zm.).

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (dalej „Zamawiający), działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyniku niniejszego postępowania:

  1. Wykaz złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Nr oferty

Nazwa lub imię i nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

waga 60% (60 pkt)

Liczba pkt w kryterium – Doświadczenie kierownika

budowy

Waga 20% ( max

 20 pkt)

Liczba punktów w kryterium:

wysokość kary umownej

Waga

 20% (max 20 pkt)

 

Łączna liczba przyznanych punktów

 

Oferta nr 1

F.H.U.P. MURDRA-PLUS Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

 36 – 100 Kolbuszowa

60

20

20

100

Oferta nr 2

USŁUGI ŚLUSARSKIE Wioleta Madej

Szklary 10/17
38-485 Jaśliska

43,73

20

20

83,73

 

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający informuje, iż w ramach w/w postepowania wybrał jako najkorzystniejszą - na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ - ofertę Firmy:

 

F.H.U.P. MURDRA-PLUS Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

36 – 100 Kolbuszowa

Cena oferty: 125 434,85 zł brutto (sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy).

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

  1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie  została odrzucana żadna oferta.

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania)