przetargi

04.11.2021 r. A.261.7.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kolbuszowa, 4 listopada 2021

A.261.7.2021

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa samochodu dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, Nr sprawy: A.261.7.2021

prowadzonegow trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz.2019 z późn. zm.).

 Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (dalej „Zamawiający), działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyniku niniejszego postępowania:

  1. Wykaz złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Nr oferty

Nazwa lub imię i nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

waga 60%
(max 60 pkt)

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji mechanicznej

Waga 24%
 (max 24 pkt)

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji na perforację blach nadwozia i powłokę lakiernicza

Waga 16% (max 16 pkt)

Łączna liczba przyznanych punktów

Oferta nr 1

INTER AUTO Wiesław Siwek Pękowice, ul. Jurajska 50B
32-087 Zielonki

60

0

4

64

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający informuje, iż w ramach w/w postepowania wybrał jako najkorzystniejszą dla postepowania: „Dostawa samochodu dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ofertę Wykonawcy:

INTER AUTO Wiesław Siwek Pękowice, ul. Jurajska 50B
32-087 Zielonki

Cena oferty: 168 500,00 zł brutto.

 

W/w oferty spełniły warunki udziału w postepowaniu.

 

  1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie  została odrzucana żadna oferta.

 

Jacek Bardan
Dyrektor Muzeum

Informacja do pobrania (PDF)