przetargi

03.03.2022 r. A.261.1.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 3.03.2022 Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e161f7d-8d75-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00075059/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-03 15:10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051053/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00056619/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A.261.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja prac budowlanych przy budynku plebanii z Ostrów Tuszowskich polegająca na wykonaniu elewacji zewnętrznej i ułożeniu drewnianych podłóg.
Zakres prac obejmuje m.in.:
1. Wykonanie elewacji budynku/ szalunek zewnętrzny;
Elewacje szczytowe i frontowa – szalowanie poziome, deski szalunku frezowane na jednej krawędzi poziomej (wg dostarczonego przez Inwestora wzoru) malowanie kryjące; Elewacja tylna – szalowanie pionowe z listwowaniem, malowanie kryjące;
2. Restaurację oraz wykonanie nowych detali ozdobnych na elewacji.
3.Wykonanie podłóg drewnianych w pomieszczeniach plebanii:
Pomieszczenie nr 1.4 – JADALNIA; podłoga: taflowa sosnowo – dębowa; Pomieszczenie nr 1.5 – POKÓJ GOŚCINNY; podłoga: taflowa jesionowo – dębowa; tafle podłogi dostarcza Inwestor; Pomieszczenia nr 1.3, 1.10 - KUCHNIA, POKÓJ SŁUŻBY; podłogi białe sosnowe ułożone na legarach 10 x 4 cm; Pomieszczenia nr 1.9, 1.7, 1,6 - KANCELARIA, POKÓJ DZIENNY, SYPIALNIA; podłogi białe sosnowe ułożone krzyżowo (cztery pola ułożone naprzemiennie) z listwami rozdzielającymi pola.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

 

Ogłoszenie do pobrania PDF