przetargi

21.06.2022 r. A.261.7.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

Kolbuszowa, 21 czerwca 2022r.

A.261.7.38.2022

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, numer sprawy A.261.7.2022, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz.2019 z późn. zm.).

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (dalej „Zamawiający), działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyniku niniejszego postępowania:

I. Wykaz złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Nr oferty

Nazwa lub imię i nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

(cena najniższa/cena danej oferty x 60) - waga 60  pkt

Liczba pkt w kryterium – doświadczenie zawodowe projektanta w specjalności telekomunikacyjnej - waga 20 pkt

Liczba pkt w kryterium – doświadczenie zawodowe projektanta w specjalności elektrycznej -waga 20 pkt

Łączna liczba przyznanych punktów

 

Oferta nr 1

Jacek Białonoga

ul. Ciesielska 8

77-400 Złotów

24,96

0

0

24,96

Oferta nr 2

TECHKO Piotr Kozek

ul. Przewóz   14lok. 5

30-716 Kraków

60

15

15

90

Oferta nr 3

Firma BETA Z. Ciuba, R. Pomianek, K. Bereś

ul. Elizy Orzeszkowej   13A

35-006 Rzeszów

30,39

0

0

30,39

Oferta nr 4

ETA Consulting Group Grzegorz Woźniak

ul. Edisona Tomasza   1

80-172 Gdańsk

21,24

0

0

21,24

 

II. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający informuje, iż w ramach w/w postępowania wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

TECHKO Piotr Kozek
ul. Przewóz  14 lok. 5

30-716 Kraków

Cena oferty:  80 983,20 zł brutto

 

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, a w związku z tym została uznana na podstawie przyjętych w SWZ kryteriów, zgodnie z art. 239 pkt 1 ustawy Pzp, za ofertę najkorzystniejszą.

Oferta spełnia wymagane warunki zawarte w SWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.

 III. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie została odrzucona żadna oferta.

 

Informacja do pobrania PDF