przetargi

29.06.2022 r. A.261.8.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia "Oficyny dworskiej"

Kolbuszowa, 29 czerwca 2022 r.

A.261.8.2022

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”, numer sprawy A.261.8.2022, numer sprawy A.261.7.2022, prowadzonegow trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz.2019 z późn. zm.).

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (dalej „Zamawiający), działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyniku niniejszego postępowania:

I.Wykaz złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Nr oferty

Nazwa lub imię i nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

(cena najniższa/cena danej oferty x 60) - waga 60  pkt

Liczba pkt w kryterium – doświadczenie zawodowe projektanta - waga 40 pkt

Łączna liczba przyznanych punktów

 

Oferta nr 1

MBM – Firma Konsultingowa i Projektowo-Badawczo-Budowlana Sp. z o.o.

ul. Wybickiego 10/5

51-144 Wrocław

60

40

100

 II. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający informuje, iż w ramach w/w postępowania wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

MBM – Firma Konsultingowa i Projektowo-Badawczo-Budowlana Sp. z o.o.

ul. Wybickiego 10/5

51-144 Wrocław

 Cena oferty:  175 336,50 zł brutto

 

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, a w związku z tym została uznana na podstawie przyjętych w SWZ kryteriów, zgodnie z art. 239 pkt 1 ustawy Pzp, za ofertę najkorzystniejszą.

Oferta spełnia wymagane warunki zawarte w SWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.

 III. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie została odrzucona żadna oferta.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum

 

Informacja do pobrania PDF