przetargi

6.07.2022 r A.261.7.2022 Ogłoszenie o wyniku postepowania Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 6.07.2022

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172271296

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f7deb20-dbfc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240301/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06 08:44

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051053/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00176209/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A.261.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na zadania
pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w
Kolbuszowej” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez
Wykonawcę dokumentacji projektowej.
1. ZADANIE I - Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:
1.1. koncepcje projektowe (rozwiązania organizacyjno-techniczne) – co najmniej dwie,
1.2. uzyskanie wszelkich wymaganych prawem, map, uzgodnień, opinii, warunków, zgód, decyzji i pozwoleń niezbędnych
do opracowania dokumentacji i realizacji robót objętych tą dokumentacją, m.in. uzyskanie opinii zgodnie Rozporządzeniem
MKIDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innymi
niebezpieczeństwami grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240),
1.3. projekt budowlany,
1.4. projekt wykonawczy,
1.5. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
1.6. przedmiar robót,
1.7. kosztorys inwestorki.
1.8. dokonanie zgłoszenia przedmiotowych robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia i/lub pozyskania (w razie potrzeby) decyzji o pozwoleniu na budowę.
1.9. udzielenie rękojmi/ gwarancji za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy dla dokumentacji projektowej. Okres rękojmi/ gwarancji za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zakończy się po wykonaniu i odbiorze końcowym robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy.
2. ZADANIE II - Pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo Budowlane, w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 80983,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 228780 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 80983,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TECHKO Piotr Kozek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6782583992

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 80983,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-15