przetargi

10.01.2023 A.261.7.2022 Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.4.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: 172271296

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f7deb20-dbfc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00019145

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00176209/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na zadania
pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w
Kolbuszowej” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez
Wykonawcę dokumentacji projektowej.
1. ZADANIE I - Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:
1.1. koncepcje projektowe (rozwiązania organizacyjno-techniczne) – co najmniej dwie,
1.2. uzyskanie wszelkich wymaganych prawem, map, uzgodnień, opinii, warunków, zgód, decyzji i pozwoleń niezbędnych
do opracowania dokumentacji i realizacji robót objętych tą dokumentacją, m.in. uzyskanie opinii zgodnie Rozporządzeniem
MKIDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innymi
niebezpieczeństwami grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240),
1.3. projekt budowlany,
1.4. projekt wykonawczy,
1.5. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
1.6. przedmiar robót,
1.7. kosztorys inwestorki.
1.8. dokonanie zgłoszenia przedmiotowych robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia i/lub pozyskania (w razie potrzeby) decyzji o pozwoleniu na budowę.
1.9. udzielenie rękojmi/ gwarancji za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy dla dokumentacji projektowej. Okres rękojmi/ gwarancji za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zakończy się po wykonaniu i odbiorze końcowym robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy.
2. ZADANIE II - Pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo Budowlane, w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

3.9.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

do 2022-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TECHKO Piotr Kozek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6782583992

4.3.3.) Ulica: ul. Przewóz 14/5

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 30-716

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 80983,20 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00240301/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

1. Wydłużający się termin wydania decyzji administracyjnej.
2. Uzyskanie lepszego efektu użytkowego monitoringu.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy nie później niż do 31.12.2022 r.
2. Rezygnacja z wewnętrznego monitoringu w dworze z Brzezin a zaprojektowanie systemu wizualizacji parametrów środowiska, systemu monitowania infrastruktury przemysłowej i układu klimatyzacji w serwerowni.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 74784,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

 

Ogłoszenie do pobrania PDF