przetargi

A.261.8.2022 Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.4.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: 172271296

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1826637-dcbd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00031874

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2024-01-12

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00177604/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia "Oficyny dworskiej". mieszczącej się na terenie miasta Kolbuszowa pod adresem, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
1. ZADANIE I Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia "Oficyny dworskiej” wpisanej do rejestru zabytków nr Ks. A 1095 (budynek wraz z nieruchomością) obejmujące:
1.1. Projekt zagospodarowania otoczenia oficyny dworskiej uwzględniający miedzy innymi:
1.1.1. projekt ogrodzenia – nawiązać i dostosować do aktualnych warunków wykorzystując projekt pierwotnego ogrodzenia – załącznik nr 9.5 do SWZ
1.1.2. układ komunikacyjny (drogi wewnętrzne), chodniki, plac(e) postojowe (manewrowe) itp.
1.1.3. plan zieleni (drzewa, krzewy, trawniki itp.).
1.1.4. małą architekturę (studnia, oświetlenie, ławeczki itp.).
1.1.5. projekt budynku/ów – jeden garaż na 2 stanowiska lub dwa garaże jednostanowiskowe.
1.2. Projekt modernizacji budynku oficyny dworskiej/pałacowej uwzględniający miedzy innymi:
1.2.1. Zabezpieczenia technicznego budynku, w tym:
1.2.1.1. osuszenie, izolacje przeciwwilgociowe,
1.2.1.2. remont piwnic.
1.2.2. Kompletnej termomodernizacji, w tym między innymi:
1.2.2.1. ocieplenie stropu,
1.2.2.2. likwidacja „mostków termicznych”,
1.2.2.3. modernizacja wentylacji i projekt klimatyzacji.
1.2.3. Modernizacji estetycznej budynku w tym:
1.2.3.1. wykończenie kominów,
1.2.3.2. malowanie dachu,
1.2.3.3. malowanie i zabezpieczenie ścian,
1.2.3.4. renowacja stolarki okiennej i drzwi wejściowych.
1.2.4. Kompletnego systemu bezpieczeństwa budynku i otoczenia w tym:
1.2.4.1. system zabezpieczeń mechanicznych,
1.2.4.2. system alarmowy przeciwwłamaniowy,
1.2.4.3. system alarmowy pożarowy,
1.2.4.4. monitoring,
1.2.4.5. instalacja odgromowa.
1.2.5. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie wszelkich wymaganych prawem, map, uzgodnień, opinii, warunków, zgód, decyzji i pozwoleń niezbędnych do opracowania dokumentacji i realizacji robót objętych tą dokumentacją, m.in.
1.2.5.1. mapy do celów projektowych;
1.2.5.2. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
1.2.5.3. opinii zgodnie z Rozporządzeniem MKIDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240);
1.2.5.4. stosownych pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
1.2.5.5. w razie konieczności uzyskanie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju o odstępstwo od warunków technicznych;
1.2.5.6. złożeniu wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z postępowaniem poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych uregulowanym w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
1.2.5.7. uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę lub w przypadku zgłoszenia robót budowlanych dostarczenie Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia, zgodnie z postępowaniem
poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych uregulowanym w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
2. ZADANIE II - Pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo Budowlane, w okresie realizacji
robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

3.9.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

do 2022-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MBM-Firma Konsultingowa i Projektowo-Badawczo-Budowlana Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8950010359

4.3.4.) Miejscowość: Wrocław

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 175336,50 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00247547/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-12-18

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 169740,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

 Ogłoszenie do pobrania PDF