przetargi

A.261.1.2024 Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): Zestawienie do stanu surowego otwartego budynku socjalno-warsztatowego

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): Zestawienie do stanu surowego otwartego budynku socjalno-warsztatowego

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): Zestawienie do stanu surowego otwartego budynku socjalno-warsztatowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c750f8ef-d216-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216592

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00075038/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): Zestawienie do stanu surowego otwartego budynku socjalno-warsztatowego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c750f8ef-d216-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz ePUAPu dostępnego pod adresem: MKLKolbuszowa/skrytkaESP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz skrzynki podawczej ePUAP pod adresem: MKLKolbuszowa/skrytka ESP. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.261.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zestawienie do stanu surowego otwartego budynku socjalno-warsztatowego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Zakres prac przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki 9.1. – 9.5. do SWZ. Przedmiar robót precyzuje jaki zakres prac należy wykonać z dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262300-4 - Betonowanie

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że został spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie formy łącznie) w kwocie nie mniejszej niż 400 000,00 zł (dokument niewymagany na etapie składania ofert);
UWAGA: Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej dwie roboty budowlane przy obiektach kubaturowych o wartości minimum każda 500 000,00 zł brutto.
UWAGA: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:
kierownikiem budowy (1 osoba) – Zamawiający uzna, że został spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462, 1672).
Wadium w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Muzeum nr: 42 1240 2627 1111 0000 3253 6124 w Banku Pekao S.A. I O. w Kolbuszowej, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert z adnotacją „wadium, nr sprawy: A.261.1.2024”. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
1. musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SWZ;
2. musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu
w niniejszej SWZ;
3. musi zawierać w swej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bezwarunkowo i nieodwołalnie.
Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy za zgodą stron w formie aneksu, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których nie będzie możliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót lub z powodu których dotrzymanie terminu będzie znacząco utrudnione.
2. Strony są uprawnione do zmiany Umowy co do zakresu wykonania przedmiotu Umowy (ograniczenia lub zwiększenia) lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w tym w szczególności materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych.
3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy i/lub zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach w których zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy będą miały wpływ na ww. wynagrodzenie i/lub termin w zakresie tego wpływu.
4. Zmiany umowy o których mowa w ust. 1 – 5 nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy oraz powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość większą aniżeli 25%.
5. Strony przewidują możliwość zmiany umowy spowodowanej okolicznościami których Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
6. Strony dopuszczają zmianę zakresu umowy o dodatkowe roboty budowlane, które stały się niezbędne, w przypadku gdy z przyczyn technicznych oddzielenie ich wykonania od robót będących przedmiotem umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub stanowiłoby istotną niedogodność w tym np. gdy wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość tych robót nie przekracza łącznie 50% wartości pierwotnej Umowy.
7. Dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości przedmiotowej umowy, a zmiany nie powodują ogólnego charakteru umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli ich wykonanie jest konieczne do prawidłowego osiągnięcia celu umowy oraz wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
9. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych wyłącznie po dokonaniu udokumentowanych, zgodnie z umową ustaleń w zakresie zmian umowy. Za wykonanie prac, bez dokonania ww. udokumentowanych zgodnie z umową ustaleń – Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia – na co podpisując przedmiotową umowę się godzi. Nadto Naruszenie przez Wykonawcę ww. obowiązku realizacji prac bez obowiązkowych udokumentowanych uzgodnień, spowoduje nałożenie na Wykonawcę przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 000 zł.
10. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 3 Umowy i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, chyba że strony, z uwagi na konieczność poniesienia dodatkowych nakładów, postanowią inaczej, wówczas do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy stosuje się ust. 4.
11. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Nie dotyczy to zmiany w zakresie zmiany stawki VAT, w przypadku której pisemnym potwierdzeniem zmiany umowy będą wystawiane i akceptowane faktury.
12. Wykonawca ma prawo w każdym momencie trwania Umowy przedłożyć Zamawiającemu pisemną propozycję, która jeśliby została przyjęta przyspieszy ukończenie, zmniejszy Zamawiającemu koszt realizacji, konserwacji lub eksploatacji robót lub w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku. Zamawiający podejmie decyzję, czy i w jakim zakresie wprowadzić proponowaną przez Wykonawcę zmianę.
Pełny zakres zmian umowy precyzuje wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do pobrania PDF

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do pobrania PDF

 

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ:

1. Formularz ofertowy Wykonawcy;

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp);

3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp);*

4. Oświadczenie Wykonawcy o kierowniku budowy;

5. Oświadczenie – wykaz głównych robót budowlanych;

6. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (art. 118 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp)*;

7. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie*;

8. Wzór umowy;

9. Dokumentacja:

9.1.    Projekt budowlany,

9.2.    Projekt wykonawczy,

9.3.    Projekt zagospodarowania terenu,

9.4.    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

9.5.    Przedmiar robót.

 

 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - do pobrania PDF

Informacja z otwarcia ofert- do pobrania PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyniku postępowania do pobrania PDF