przetargi

A.261.2.2024 Budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kościuszki 6
1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f15ae0e-ec04-11ee-9c02-ce2b643d361d
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00262039
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00075038/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f15ae0e-ec04-11ee-9c02-ce2b643d361d
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej: 
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  oraz ePUAPu dostępnego pod adresem: MKLKolbuszowa/skrytkaESP.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz skrzynki podawczej ePUAP pod adresem: MKLKolbuszowa/skrytka ESP. Możliwość
korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na
Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących
do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB
(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące
sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: A.261.2.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Zakres prac przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki 9.1 – 9.4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45314310-7 - Układanie kabli
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
32234000-2 - Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
45000000-7 - Roboty budowlane
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-12
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że został spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie formy łącznie) w kwocie nie mniejszej niż 600 000,00 zł (dokument niewymagany na etapie składania ofert);
UWAGA: Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa i /lub rozbudowa sieci monitoringu CCTV IP opartego na łączach światłowodowych, a także uruchomienia i wdrożenia systemu wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi o wartości brutto nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł albo dwóch robót budowlanych, których przedmiotem była budowa i/lub rozbudowa sieci monitoringu CCTV IP opartego na łączach światłowodowych, a także uruchomienia i wdrożenia systemu wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż każda 1 000 000,00 zł.
UWAGA: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- min. jedną osobą, (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
- min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
- min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
- min. jedną osobę posiadającą ważne zaświadczenie wydane przez Narodowy Instytut Muzeów (dawniej Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), tj. zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia w zakresie projektowania, instalowania i konserwacji systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości
50 000,00 PLN, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .
Wadium w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Muzeum nr: 42 1240 2627 1111 0000 3253 6124 w Banku Pekao S.A. I O. w Kolbuszowej, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert z adnotacją „wadium, nr sprawy: A.261.2.2024”. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
1. musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SWZ;
2. musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu
w niniejszej SWZ;
3. musi zawierać w swej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bezwarunkowo i nieodwołalnie.
Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na rachunku bankowym.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy za zgodą stron w formie aneksu, w przypadku wystąpienia którejkolwiek
z następujących okoliczności:
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których nie będzie
możliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót lub z powodu których dotrzymanie terminu będzie znacząco utrudnione.
2. Strony są uprawnione do zmiany Umowy co do zakresu wykonania przedmiotu Umowy (ograniczenia lub zwiększenia) lub
sposobu wykonania przedmiotu umowy w tym w szczególności materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych.
3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy i/lub zmiany terminu
wykonania umowy w przypadkach w których zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy będą miały wpływ na ww. wynagrodzenie
i/lub termin w zakresie tego wpływu.
4. Zmiany umowy o których mowa w ust. 1 – 5 nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy oraz powodować
wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość większą aniżeli 25%.
5. Strony przewidują możliwość zmiany umowy spowodowanej okolicznościami których Zamawiający działający z należytą
starannością nie mógł przewidzieć o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
6. Strony dopuszczają zmianę zakresu umowy o dodatkowe roboty budowlane, które stały się niezbędne, w przypadku gdy z
przyczyn technicznych oddzielenie ich wykonania od robót będących przedmiotem umowy wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów lub stanowiłoby istotną niedogodność w tym np. gdy wykonanie Umowy jest uzależnione
od wykonania tych robót, a wartość tych robót nie przekracza łącznie 50% wartości pierwotnej Umowy.
7. Dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości przedmiotowej umowy, a
zmiany nie powodują ogólnego charakteru umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli ich wykonanie jest konieczne do
prawidłowego osiągnięcia celu umowy oraz wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
9. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych wyłącznie po dokonaniu
udokumentowanych, zgodnie z umową ustaleń w zakresie zmian umowy. Za wykonanie prac, bez dokonania ww.
udokumentowanych zgodnie z umową ustaleń – Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia – na co podpisując przedmiotową
umowę się godzi. Nadto Naruszenie przez Wykonawcę ww. obowiązku realizacji prac bez obowiązkowych
udokumentowanych uzgodnień, spowoduje nałożenie na Wykonawcę przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 5
000 zł.
10. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 3 Umowy i z tytułu
ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, chyba że strony, z uwagi na
konieczność poniesienia dodatkowych nakładów, postanowią inaczej, wówczas do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
stosuje się ust. 4.
11. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Nie dotyczy to zmiany w zakresie zmiany stawki VAT, w
przypadku której pisemnym potwierdzeniem zmiany umowy będą wystawiane i akceptowane faktury.
12. Wykonawca ma prawo w każdym momencie trwania Umowy przedłożyć Zamawiającemu pisemną propozycję, która
jeśliby została przyjęta przyspieszy ukończenie, zmniejszy Zamawiającemu koszt realizacji, konserwacji lub eksploatacji
robót lub w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku. Zamawiający podejmie decyzję, czy i w jakim zakresie
wprowadzić proponowaną przez Wykonawcę zmianę.
Pełny zakres zmian umowy precyzuje wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-12 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-12 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do pobrania PDF
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do pobrania PDF
WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ:
  1. Formularz ofertowy Wykonawcy - nieaktualny
  2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp);
  3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp);*
  4. Oświadczenie – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego;
  5. Oświadczenie – wykaz głównych robót budowlanych;
  6. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (art. 118 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp)*;
  7. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie*;
  8. Wzór umowy;
  9. Dokumentacja:
        9.1.    Projekt budowlany,
        9.2.    Projekt wykonawczy:
              9.2.1. TOM I – Architektura,
              9.2.2. TOM II – Instalacje elektryczne,
              9.2.3. TOM III – Zabezpieczenia techniczne.
       9.3.    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:
             9.3.1. Architektura,
             9.3.2. Instalacje elektryczne,
             9.3.3. Zabezpieczenia techniczne,
      9.4.    Przedmiar robót:
             9.4.1. Architektura,
             9.4.2. Instalacje elektryczne,
             9.4.3. Zabezpieczenia techniczne.


Odpowiedź na pytania - do pobrania PDF
Aktualny załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Odpowiedź na pytania nr 2 - do pobrania PDF
Odpowiedź na pytania nr 3- do pobrania PDF
Odpowiedź na pytania nr 4 - do pobrania PDF
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - do pobrania PDF
Zmiana treści SWZ – przedłużenie terminu składania ofert - do pobrania PDF
Odpowiedź na pytania nr 5 - do pobrania PDF
Odpowiedź na pytania nr 6 - do pobrania PDF
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - aktualny - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wersja edytowalna
Odpowiedź na pytania nr 7 - do pobrania PDF
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia - do pobrania PDF
 Informacja z otwarcia ofert - do pobrania PDF
Wniosek o wydłużenie terminu związania ofertą - do pobrania PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania PDF