przetargi

5.06.2017 r. A.261.4.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

A.261.4.2017     

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARGOWEJ
NA STRONĘ INTERNETOWĄ I TABLICĘ OGŁOSZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zestawienie do stanu surowego otwartego budynku leśniczówki z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, Nr sprawy: A.261.4.2017.

 I.                    WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zwanych dalej „Pzp” Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Firma Handlowo – Usługowo- Produkcyjna „Murdra-Plus” Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna; 36 – 100 Kolbuszowa

  Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty wg kolejności składania

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

(cena najniższa x 80/cena danej oferty)

waga 80%

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji

(zgodnie z tabelą zawartą w SIWZ: punkt 16.3)

waga 20%

Łączna liczba przyznanych punktów

Pi=Ci+Gi

Oferta nr 1

Firma Handlowo – Usługowo- Produkcyjna „Murdra-Plus” Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna;
36 – 100 Kolbuszowa

80

10

90

 Uzasadnienie wyboru: Procedurę wyboru wykonawcy przeprowadzono zgodnie z art. 24aa ust. 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie 16 SIWZ. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.

  II.                  INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

                                                                    Kierownik Zamawiającego

                                                                            Jacek Bardan