przetargi

1.08.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej. Numer sprawy A.261.8.2017

 

Kolbuszowa, 1 sierpnia 2017

A.261.8.2017     

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARGOWEJ
NA STRONĘ INTERNETOWĄ I TABLICĘ OGŁOSZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie fundamentów w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
z podziałem na zadania:

Zadanie 1 Wykonanie fundamentu dla plebani z Ostrów Tuszowskich;

Zadanie 2 Wykonanie fundamentu dla stajni z Bud Łańcuckich, Nr sprawy: A.261.8.2017.

 

 

  1. I.                    WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwanych dalej „Pzp” Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Murdra F.H.U.P. Stanisław Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

 36 – 100 Kolbuszowa

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający podaje nazw, siedzibę i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:


Zadanie 1 Wykonanie fundamentu dla plebani z Ostrów Tuszowskich

Nr oferty wg kolejności składania

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

(cena najniższa x 60/cena danej oferty)

waga 60%

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji

(zgodnie z tabelą zawartą w SIWZ: punkt 16.2)

waga 20%

 

Liczba pkt w kryterium - Doświadczenie kierownika budowy (zgodnie z tabelą zawartą w SIWZ: punkt 16.2)

waga kryterium 20%

Łączna liczba przyznanych punktów

Pi=Ci+Gi

Oferta nr 1

Murdra F.H.U.P. Stanisław Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

36 – 100 Kolbuszowa

60

20

20

100

 

Zadanie 2 Wykonanie fundamentu dla stajni z Bud Łańcuckich

Nr oferty wg kolejności składania

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

(cena najniższa x 60/cena danej oferty)

waga 60%

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji

(zgodnie z tabelą zawartą w SIWZ: punkt 16.2)

waga 20%

 

Liczba pkt w kryterium - Doświadczenie kierownika budowy (zgodnie z tabelą zawartą w SIWZ: punkt 16.2)

waga kryterium 20%

Łączna liczba przyznanych punktów

Pi=Ci+Gi

Oferta nr 1

Murdra F.H.U.P. Stanisław Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

36 – 100 Kolbuszowa

60

20

20

100

 

Uzasadnienie wyboru:  Procedurę wyboru wykonawcy przeprowadzono zgodnie z art. 24aa ust. 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie 16 SIWZ. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.

 

  1. II.                  INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Kierownik Zamawiającego

Jacek Bardan