przetargi

29.09.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej, Numer sprawy MKL-0001/68/15/16

Kolbuszowa, 29 września 2017

MKL-0001/68/15/16      

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARGOWEJ
NA STRONĘ INTERNETOWĄ I TABLICĘ OGŁOSZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z podziałem na części: Część 1 Wykonanie restauracji dworu z Brzezin wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu; Część 2 Wykonanie ogrodzenia „A” i „B” dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Nr sprawy: MKL-0001/68/15/16.

 

  1. I.                    WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwanych dalej „Pzp” Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną:

 dla części 1 przez Wykonawcę:

 STAL-TECH Sp. z o.o.

Michałówka 98

37 – 550 Radymno

 

dla części 2 przez Wykonawcę :

Murdra Stanisław Drapała F.H.U.P.

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

 36 – 100 Kolbuszowa

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający podaje nazwy, siedzibę i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Część 1 Wykonanie restauracji dworu z Brzezin wraz z niezbędną infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu

Nr oferty wg kolejności składania

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

(cena najniższa x 60/cena danej oferty)

waga 60%

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji

(zgodnie punktem 19.2 SIWZ)

waga 25%

 

Liczba pkt w kryterium - Doświadczenie kierownika budowy (zgodnie punktem 19.2 SIWZ)

waga 15%

Łączna liczba przyznanych punktów

Pi=Ci+Gi+Di

Oferta nr 1

STAL-TECH Sp. z o.o.

Michałówka 98;

37-550 Radymno

60

0

15

75

 

Część 2 Wykonanie ogrodzenia „A” i „B” dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Nr oferty wg kolejności składania

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

(cena najniższa x 60/cena danej oferty)

waga 60%

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji

(zgodnie punktem 19.2 SIWZ)

waga 25%

 

Liczba pkt w kryterium - Doświadczenie kierownika budowy (zgodnie punktem 19.2 SIWZ)

waga 15%

Łączna liczba przyznanych punktów

Pi=Ci+Gi+Di

Oferta nr 1

STAL-TECH Sp. z o.o.

Michałówka 98;

37-550 Radymno

48,04

0,00

15,00

63,04

Oferta nr 2

Murdra F.H.U.P. Stanisław Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

36 – 100 Kolbuszowa

60,00

0,00

15,00

75,00

 

Uzasadnienie wyboru:  Procedurę wyboru wykonawcy przeprowadzono zgodnie z art. 24aa ust. 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie 19 SIWZ. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu a oferty nie podlegają odrzuceniu.

Oferta nr 1 uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert na część nr 1.

Oferta nr 2 uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert na część nr 2.

 

  1. II.                  INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Kierownik Zamawiającego

Jacek Bardan