przetargi

12.10.2017 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, Numer sprawy MKL-0001/68/15/16

 

 

Ogłoszenie nr 500042189-N-2017 z dnia 12-10-2017 r.

Muzeum Kultury Ludowej: Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z podziałem na części: Część 1 Wykonanie restauracji dworu z Brzezin wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu; Część 2 Wykonanie ogrodzenia „A” i „B” dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 573816-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Kultury Ludowej, Krajowy numer identyfikacyjny 28618900000, ul. ul. Kościuszki  6, 36100   Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-17 2271296, 2271071, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 0-17 2271296.
Adres strony internetowej (url): http://www.muzeumkolbuszowa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z podziałem na części: Część 1 Wykonanie restauracji dworu z Brzezin wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu; Część 2 Wykonanie ogrodzenia „A” i „B” dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MKL-0001/68/15/16

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie restauracji dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z podziałem na części: Część 1 Wykonanie restauracji dworu z Brzezin wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. W zakresie robót budowlanych inwestycja obejmuje zestawienie zabytkowego budynku dworu z Brzezin wraz z wykonaniem jego otoczenia. Zostaną także wykonane wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne i elektroenergetyczne. Dwór jest budowlą drewnianą, o wieńcowej konstrukcji ścian, posadowiony na kamiennym cokole, otynkowany. Budynek nakryty jest dachem czterospadowym, pokrytym gontem. Wnętrze nakryte stropami belkowymi. Charakterystyczne parametry które powstaną w wyniku przeprowadzenia robót budowlanych: Powierzchnia zabudowy 346,72 m2 Powierzchnia użytkowa 282,82 m2 Kubatura budynku 848,46 m3 Ponadto planuje się wykonanie alei dojazdowej, ciągów pieszo - jezdnych wokół budynku a także ogrodu kwaterowego. Część 2 Wykonanie ogrodzeń „A” i „B” dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Zadanie polega na wykonaniu ogrodzenia zewnętrznego „A” od drogi asfaltowej – przęsła wypełnione murem pełnym i ogrodzenia wewnętrznego dworu „B” – przęsła wypełnione zielenią niską typu grab.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45223000-6, 45111200-0, 45342000-6, 45310000-3, 45312100-8, 45312200-9, 45232460-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Wykonanie restauracji dworu z Brzezin wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2202118.82
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: STAL-TECH Sp. z o.o.
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Michałówka 98
Kod pocztowy: 37-550
Miejscowość: Radymno
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2708606,15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2708606,15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2708606,15
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Wykonanie ogrodzeń „A” i „B” dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 319501.37
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Murdra F.H.U.P. Stanisław Drapała
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Mielecka 148
Kod pocztowy: 36-100
Miejscowość: Kolbuszowa
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 392986.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 392986.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 490858.24
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.