wydarzenia

Wiosenne badania terenowe

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przystąpiło do realizacji projektu pn. „Źródła dziedzictwa kulturowego południowej części Puszczy Sandomierskiej – gminy: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów”. Jego celem jest zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez prowadzenie badań nad obszarem wdrażania Lokalnej Grupy Rozwoju oraz kultywowanie miejscowych tradycji, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

Realizacja operacji umożliwi zgromadzenie jak największej ilości źródeł dokumentujących przekrojowo różne zjawiska dziedzictwa kulturowego z południowej części dawnej Puszczy Sandomierskiej, które zostaną zarchiwizowane w kolbuszowskim Muzeum i będą stanowić odniesienie i wzorzec rodzimej tradycji. Spowoduje to rozbudzenie zainteresowania własnym dziedzictwem kulturowym oraz umożliwi czerpanie wzorów i inspiracji przez twórców lokalnych, powodując poprawę jakości ich produktów (materialnych i niematerialnych).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


                             Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.