przetargi

08.06.2021 r. A.261.3.14.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 8 czerwca 2021

A.261.3.14.2021

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa założenia leśnego – kontynuacja prac”, nr sprawy: A.261.3.2021

prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019 z późn. zm.).

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (dalej „Zamawiający), działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyniku niniejszego postępowania:

  1. Wykaz złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa lub imię i nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

waga 60%

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji jakości i rękojmi

Waga 40%

 

Łączna liczba przyznanych punktów

 

Oferta nr 1

F.H.U.P. MURDRA-PLUS Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

 36 – 100 Kolbuszowa

60

40

100

 Zamawiający informuje, iż w ramach w/w postepowania wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

 

F.H.U.P. MURDRA-PLUS Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

36 – 100 Kolbuszowa

Cena oferty: 135 763,44 zł brutto

  

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

  1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie  została odrzucana żadna oferta.

Jacek Bardan
Dyrektor Muzeum

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania)