przetargi

A.261.2.2022 Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.4.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a94dfe9-9b8e-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00032589

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00075404/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja prac budowlanych przy budynku plebanii z Ostrów Tuszowskich polegająca na wykonaniu elewacji zewnętrznej i ułożeniu drewnianych podłóg.
Zakres prac obejmuje m.in.:
1. Wykonanie elewacji budynku/ szalunek zewnętrzny;
Elewacje szczytowe i frontowa – szalowanie poziome, deski szalunku frezowane na jednej krawędzi poziomej (wg dostarczonego przez Inwestora wzoru) malowanie kryjące; Elewacja tylna – szalowanie pionowe z listwowaniem, malowanie kryjące;
2. Restaurację oraz wykonanie nowych detali ozdobnych na elewacji.
3.Wykonanie podłóg drewnianych w pomieszczeniach plebanii:
Pomieszczenie nr 1.4 – JADALNIA; podłoga: taflowa sosnowo – dębowa; Pomieszczenie nr 1.5 – POKÓJ GOŚCINNY; podłoga: taflowa jesionowo – dębowa; tafle podłogi dostarcza Inwestor; Pomieszczenia nr 1.3, 1.10 - KUCHNIA, POKÓJ SŁUŻBY; podłogi białe sosnowe ułożone na legarach 10 x 4 cm; Pomieszczenia nr 1.9, 1.7, 1,6 - KANCELARIA, POKÓJ DZIENNY, SYPIALNIA; podłogi białe sosnowe ułożone krzyżowo (cztery pola ułożone naprzemiennie) z listwami rozdzielającymi pola.

3.9.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

do 2022-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "MURDRA" Stanisław Drapała Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8141037699

4.3.3.) Ulica: ul. Mielecka 148

4.3.4.) Miejscowość: Kolbuszowa Dolna

4.3.5.) Kod pocztowy: 36-100

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 293853,78 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00125842/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-11-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 293853,78 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

 

Ogłoszenie do pobrania PDF