przetargi

10.01.2023 A.261.4.2022 Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - kontynuacja prac.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - kontynuacja prac.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.4.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: 17 2271296

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d5eb1af-a502-11ec-baa2-b6d934483bfb

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00089064/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - kontynuacja prac.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja prac budowlanych przy magazynie technicznym w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.:
1. stolarki okiennej i drzwiowej;
2. tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich pomalowanie;
3. instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru;
4. instalacji elektrycznej;
5. instalacji odgromowej;
6. nawierzchni utwardzonych

3.9.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

do 2022-12-14

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „MURDRA-PLUS” Mateusz Drapała

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 814-159-99-77

4.3.3.) Ulica: ul. Mielecka 148

4.3.4.) Miejscowość: Kolbuszowa Dolna

4.3.5.) Kod pocztowy: 36-100

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 169527,14 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00144657/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-14

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przyczyną zmiany jest uzyskanie lepszego efektu ekonomicznego i użytkowego obiektu.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Rezygnacja z zakupu i założenia 7 szt. opraw do montażu w terenie HIT 35W. IP67 z regulowanym położeniem lampy.
2. Montaż 40 mb kabla elektrycznego YKY (żo) 5 x 16mm2 w przestrzeni pod posadzkowej magazynu w rurze ochronnej, od tablicy elektrycznej TBM1 z wyprowadzeniem kabla na zewnątrz budynku i zabezpieczeniem go w zwoju.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 169527,14 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

 

 Ogłoszenie do pobrania PDF